Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding

 1. Aanmelden als Lid van Body & Mind studio Hellevoetsluis vindt plaats via de Fitmanager app. Het lidmaatschap vangt aan op de datum zoals staat aangegeven in de app. Het inschrijfgeld bedraagt € 9,00 met uitzondering van acties.
 2. Bij opnieuw afsluiten van een abonnement zullen er inschrijfkosten van € 9,00 in rekening gebracht worden.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij Body & Mind Hellevoetsluis kan op elk gewenst moment ingaan.
 2. Het lesgeld is een gemiddelde over een jaar, waarin de studio 47 weken open is.
  c. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient bij inschrijving te geschieden via Ideal en zal vervolgens per automatische incasso voortzetten.
  d. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren om welke reden dan ook, krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen via ideal in Fitmanager. Indien het lid na de periode van 2 weken in gebreke is gebleven zal er € 20,00 extra in rekening worden gebracht. Indien het lid bij aanvang van de nieuwe periode alsnog in gebreke is gebleven, word de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.
  e. De toegang tot de lessen kan geweigerd worden zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Body & Mind studio Hellevoetsluis is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
  f. Body & Mind studio Hellevoetsluis behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.

Artikel 3: Trainingstijden
a. Body & Mind studio Hellevoetsluis behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
b. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
c. Tijdens schoolvakanties is Body & Mind studio Hellevoetsluis gerechtigd het lesrooster aan te passen.

 1. Op feestdagen welke buiten de schoolvakanties vallen is Body & Mind studio Hellevoetsluis gerechtigd gesloten te zijn.
 2. Gemiste lessen door vakantie van het lid kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.
 3. Het lid heeft geen recht gemiste lessen in te halen door de jaarlijkse sluiting van de studio. Als er plaats is in de lessen een maand voor of een maand na de jaarlijkse sluiting, dan mag men als service de gemiste lessen inhalen. Hier worden geen rechten aan ontleend.
 4. Gemiste lessen door annulering door Body & Mind studio Hellevoetsluis mogen binnen 2 maanden worden ingehaald.
 5. Lessen met minder dan 3 deelnemers kunnen worden geannuleerd door Body & Mind studio Hellevoetsluis

Artikel 4: Beëindigen
a. Het lid kan uitsluitend zijn lidmaatschap beëindigen door een mail te sturen naar bodymindhellevoetsluis@gmail.com
b. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. ( Voorbeeld: Indien opzeggen gebeurt per 23 mei, dan zal het abonnement per 1 juli worden beëindigd.) Bij opzegging vindt er geen restitutie plaats van abonnementsgeld.
c. Body & Mind studio Hellevoetsluis behoudt zich het recht bij onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid
a. Het deelnemen aan een activiteit bij Body & Mind studio Hellevoetsluis, is geheel voor eigen risico van het lid.
b. Zowel Body & Mind studio Hellevoetsluis als de groepslesdocent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
c. Zowel Body & Mind studio Hellevoetsluis als de groepslesdocent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 6: Huisregels
a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de
Body & Mind studio Hellevoetsluis vestiging en hiernaar te handelen.
b. De algemene voorwaarden en de huisregels van de vestiging zijn te vinden op bodymindhellevoetsluis.nl. Body & Mind studio Hellevoetsluis behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.
d. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Body & Mind studio Hellevoetsluis te accepteren.